Certificering Veilige School

Iedere onderwijsinstelling werkt er aan om de veiligheid voor haar leerlingen, studenten en medewerkers te bevorderen. Een pestprotocol, voorlichting over social media of een convenant zijn veel voorkomende instrumenten. Vaak worden daarbij externe partners betrokken zoals gemeente, politie, Halt of GGD. Dan blijkt regelmatig dat een bepaalde opvatting of aanpak toch niet zo vanzelfsprekend is als gedacht. En dat partijen niet weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Er is een groeiende behoefte om samen handen en voeten te geven aan het onderwerp 'veiligheid in en om de school': Gaat het over fysieke veiligheid? Of ook over sociale veiligheid? Hebben we het over preventieve of curatieve activiteiten? Hoe is de interne onderwijsorganisatie ingericht? Hoe is de samenwerking met externe partners? Welke activiteiten worden gezamenlijk ontplooid? Dit zijn veelgehoorde vragen.

De aanpak 'Certificering Veilige School' resulteert in een integrale, systematische en adequate aanpak van veiligheid in en om de school.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Onderwijs, gemeenten en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk belang bij het realiseren van een veilige omgeving. Dit is immers een basisvoorwaarde om tot goede onderwijsprestaties te komen en daarmee kansen te creëren voor de toekomst. Een veilige onderwijsomgeving staat niet los van de straat of wijk waarin de jongere zich beweegt. Voor een effectief beleid moeten de onderwijsinstellingen daarom kunnen samenwerken in een sterk netwerk van voorzieningen rond de school. Bovendien is dit netwerk een belangrijke schakel voor vroegtijdige signalering en adequate doorverwijzing naar de juiste hulp of ondersteuning. Een effectief netwerk vereist duidelijke afspraken tussen de samenwerkende partners. Certificering Veilige School bouwt aan een sterk duurzaam netwerk en een gezamenlijke aanpak 'veiligheid in en om de school'.

De aanpak: één school, één plan

De eerste stap is het ontwikkelen van een gezamenlijk gedeeld inhoudelijk kader, het basiskader. Vervolgens vindt er op iedere onderwijslocatie een intake plaats: In hoeverre voldoet de locatie al aan het kader? In de periode die volgt wordt ondersteuning geboden om onderbelichte aspecten te verbeteren en de interne en externe samenwerking te versterken.

Hierna kan een school of instelling opgaan voor een externe audit, waarbij een positief resultaat leidt tot het certificaat 'Veilige School'. Met dit certificaat toont de school aan lokale ambities waar te maken en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Halt, GGD of andere lokale partners kunnen de werkwijze vervolgens inbedden in hun reguliere takenpakket, zodat zij de dragers worden van de aanpak. Dit resulteert uiteindelijk in duurzame verbetering van de veiligheid in en om de school. En in reactiesals:

"Onderwerpen rondom veiligheid hebben een naam en een gezicht gekregen."

"We handelen nu hetzelfde en weten wie wat doet, dat geeft duidelijkheid en rust."

"Lopende maatregelen, initatieven en projecten zijn ingepast en met elkaar verbonden."

Meer informatie :


Johan Vermeulen
jvermeulen@bureaucredo.nl
tel: 06- 33984088


Sander van der Heijden
svdheijden@meno-groep.nl
tel: 06-13168337

Posters schoolveiligheid www.schoolregels.nl