Audit

De audit is bestemd voor scholen die de huidige situatie met betrekking tot schoolveiligheidsbeleid in beeld willen brengen. De audit is een analyse van de huidige situatie en biedt aanknopingspunten en handreikingen voor verdere concretisering van het schoolveiligheidsbeleid. De audit maakt inzichtelijk welke inspanningen de school pleegt om de veiligheid in en rond de school te bevorderen. Hoe het thema schoolveiligheid is ingebed binnen de organisatie, welke andere (beleids) domeinen van invloed (kunnen) zijn en de samenhang hierin, welke partners intern en extern een deelbijdrage leveren en een toetsing van het schoolveiligheidsplan.

Audit onderwerpen
• Visie op schoolveiligheid
• Uitgangspunten bij de ontwikkeling en uitvoering van het schoolveiligheidsbeleid
• Veiligheidspartners (intern/extern)
• Andere beleidsdomeinen die een rol spelen bij het schoolveiligheidsbeleid
• Veiligheidsanalyse, zicht op de huidige situatie
• Organisatie, co÷rdinatie en borging van het beleid
• Communicatie over het schoolveiligheidsbeleid
• Toetsing van reeds aanwezige documenten schoolveiligheidsplan

Werkwijze
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie wordt er een documentenanalyse uitgevoerd. Daarbij worden alle relevante beleidsstukken, protocollen, samenwerkingsafspraken, en uitvoeringsplannen verzameld en geanalyseerd. Vervolgens worden er interviews afgenomen bij een aantal sleutelfiguren binnen de organisatie die betrokken zijn bij het thema schoolveiligheid. Tijdens deze interviews zal een eerste toetsing plaatsvinden van de bevindingen vanuit de documentenanalyse.

Vervolgens wordt er op basis van de gegevens van de documentenanalyse en de interviews een concept rapportage opgesteld. De rapportage en eventueel nog openstaande vragen en/of onduidelijkheden worden besproken in een bijeenkomst met de sleutelfiguren. Na bijstelling van de rapportage zal er een eindbespreking plaatsvinden waarbij de uitkomsten van de audit en het advies voor de verdere concretisering van het schoolveiligheidsbeleid worden besproken.

Posters schoolveiligheid www.schoolregels.nl