Projectondersteuning

Bureau Credo biedt u ondersteuning bij de ontwikkeling en uitwerking van projectplannen en kan een bijdrage leveren in de uitvoering en aansturing.

Voor organisaties is het niet altijd eenvoudig om voor incidentele projecten een projectleider of medewerker te vinden. Daarbij kan een objectieve en frisse kijk van buiten soms wenselijk zijn. Om tegenstrijdige belangen te voorkomen, is een onafhankelijke projectmanager of medewerker met de juiste competenties een noodzakelijke voorwaarde is voor het welslagen van een project. De kracht van Credo is:
• Ontwikkelen van draagvlak onder de betrokkenen.
• Zicht krijgen op en in beeld brengen van de verschillende belangen.
• Op een creatieve wijze zoeken naar mogelijkheden.
• Ontwikkelen van een duidelijke projectstructuur.
• Heldere beslismomenten.
• Aansturen op implementatie en overdracht.

Ondersteuning op maat
Nadat de vraag helder is, kan Bureau Credo op maat ondersteuning bieden. Hierdoor wordt uw organisatie ontlast en draagt Bureau Credo zorg voor de continuïteit in de projectvoortgang.

Posters schoolveiligheid www.schoolregels.nl